معرفی

مشخصات فردی

مهدی نانی

نام - نام خانوادگی : مهدی   نانی

پست الکترونیکی : m_nani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : عمران سازه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : هاوارد امریکا

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : عمران سازه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : هاوارد امریکا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : عمران سازه
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : مریلند (امریکا) علم وصنعت

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران

محل خدمت : تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 18

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378 7 1

مهدی نانی
مهدی نانی

محل خدمت :
    تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^